ފުރަތަމަ ސަފުހާ ހަބަރު ރިޕޯޓް މައުލޫމާތު
ޑރ.މުއިއްޒު. ފޮޓޯ : އަވަސް އޮންލައިން
ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ:ޑރ. މުއިއްޒު
އައިޝަތު ނާޒް
-
މާލޭގައި ހިންގާ ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކަަކީ މާލެ ސިޓީ ކަައުންސިލާއި ސަރުކާރުން ސީރިއަސް ގޮތެއްގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަދި ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ޑރ.މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ސައި ހޮޓާތަކުގެ ވިޔަފާރިތައް ދަނީ ބަގުރޫޓްވަމުން ކަމަށެވެ. އަދި މި ސަބަބާހުރެ އެތައް ރައްޔިތުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލެމުންދާކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
ކޮމެންޓް
ފަހުގެ ހަބަރު