ފުރަތަމަ ސަފުހާ ހަބަރު ރިޕޯޓް މައުލޫމާތު
ރެޑްވުޑް ޓްރީ އެނގެނީ ކިހާވަރަކަށް؟
އައިޝަތު ނާޒް
-
ގުދުރަތުގެ ރީތި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ހަމަ ގައިމުވެސް ގަސްތަކާއި އެގަސްތަކުގައި އަޅާ މަލާއި މޭވާ ހިމެނޭނެއެވެ. މި ޚާއްސަ ގަހައް ކިޔަނީ "ޑޯން ރެޑްވުޑް" އެވެ. ޕިރަމިޑެއްގެ ބައްޓަމަށް ހެދޭ މިގަހުގެ ދިގުމިނުގައި 165 ފޫޓް ހުރެއެވެ.

ސަތަކޭއަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރުވެފައިވާ މި ރެޑްވުޑް ގަސްތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ ނޯތް އެމެރިކާއިންނެވެ. އޯޓަމްގައި މިގަސްތަކުގެ ފްތްތައްގަދަ އޮރެންޖް ކުލައަކަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު ބިންމައްޗަށް ފައިބައެވެ.

your image

1944 ވަނަ އަހަރު ސައުތް ސެންޓްރަލް ޗައިނާއިން ވަނީ ރެޑްވުޑް ހެދިފައިވާ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ފެނިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މިގަސްތައް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހެދިފައި އެބަހުއްޓެވެ. އަދި މިގަހަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ހެދި އާލާވާ ގަހެކެވެ. ރެޑްވުޑް އަކީ އެކި އެކި މައުދަންތައް ހެދުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެކެވެ. 

your image

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި
100%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
ކޮމެންޓް
ފަހުގެ ހަބަރު