ފުރަތަމަ ސަފުހާ ހަބަރު ރިޕޯޓް މައުލޫމާތު
މިފޮޓޯއިން ހަރުފައެއް ފެނޭތަ
އައިޝަތު ނާޒް
-
މިއީ މެކްސިކޯގެ ޗިޗެން އިޓްޒާގައި ހުންނަ ބިނާއެކެވެ. މަޝްހޫރު ނަމުންނަމަ ޓެމްޕްލް އޮފް ކުކުލްކޭން ނުވަތަ ކުކުލްކަންއެވެ.

އެއީ އަސްލު ހަރުފައެއް ނޫނެވެ. އެއަކީ އިރުގެ އަލި އެޅުމުން ފެންނަ ހަރުފައެއްގެ ގޮތަށް ފެންނަ ތަސްވީރެކެވެ. އަދި މިތަސްވީރު ހަމައެކަނި ފެންނަނީ ސްޕްރިންގްގަޔާއި އޯޓަމްގައެވެ. އަދި މިދުވަސްވަރު މިތަސްވީރު ބެލުމަށް ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ޖަމާވާކަމަށްވެއެވެ.

your image

މިޕިރަމިޑަކީ ހިޖުރައިން 600-800 ވަނަ އަހަރު ބިނާކޮށްފައިވާ ޕިރަމިޑެއްކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މި ޕިރަމިޑްގެ ހަތަރު ފަރާތުގައި ޖުމްލަ 365 ސްޓެޕްސް ވެއެވެ. 79 ފޫޓް އުސްމިނުގައިވާ މިފިޕަމިޑްގެ ބޮޑުމިނުގައި 181 ފޫޓް ވެއެވެ.

your image

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
50%
ރުޅިއައި
50%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
ކޮމެންޓް
ފަހުގެ ހަބަރު